Sanja Kapetanović

– rođena 1974. u Sremskoj Mitrovici, Republika Srbija, gdje i živi do 16e godine, kada zbog ratnih okolnosti seli u Republiku Hrvatsku

– gimnaziju završava u Slavonskom Brodu, poslije čega studira pri Poljoprivre-dnom fakultetu u Osijeku i kasnije pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu

– od studentskih, osječkih dana, u poslijeratnoj je Slavoniji, za vrijeme Mirne inte-gracije Baranje i Podunavlja, jedna od prvih educiranih mirovnih djelatnica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava i aktivistica Osječkih zelenih te jedna od osnivača i voditeljica više projekata Udruge mladih MUKA PO TRAGOVIMA, Osijek

– bavi se radom u glini i slika, a upriličila je nekoliko samostalnih i sudjelovala u više skupnih izložaba slika u Osijeku, Đakovu, Belom Manastiru i Zagrebu

– godine 1996. sa skupinom istomišljenika suosniva prvo lokalni, a poslije aktivno sudjeluje i u radu drža-vnog Forumu mladih SDP-a, za koji je osmislila i likovno oblikovala prvi letak u njegovoj povijesti, a kojim i predsjeda od 1999. do 2000. godine

– od 2000. do 2004. zastupnica je SDP-a u Hrvatskom saboru. Kao najmlađa u Parlamentu, bavi se pitanjima mladih. Između ostalih, zaslužna je za provođenje Nacionalne kampanje o mladima, 2002. g., osnivanje Za-voda za majčinstvo i mlade RH, 2003. godine kao i niz drugih projekata i akcija, što se bave izgradnjom de-mokracijskog sustava i poboljšanjem kvalitete života (Gay-pride, 2002. Marihuana marš, 2003. itd.) u posli-jeratnoj Hrvatskoj

– živi u Zagrebu i u istom razdoblju, slijedom dužnosti, pohađa više edukacijskih programa i seminara dru-štveno-političkih sadržaja te kroz diplomatske delegacije boravi u 10ak zemalja

– nakon političkog angažmana radi na raznim poslovima (hostesa, biljeterka, garderobijerka, suradnica u pro-pagandi i marketingu) u GD Histrion te je aktivna u Kazališnoj produkciji TRAG CRVENO i izdavaštvu TEXT-grupe, a neko vrijeme piše dijaloge i statira u emisijama RTL TV

– godine 2009. vraća se u SDP i zapošljava u logistici i administraciji, gdje je u više navrata jedna od organi-zacijskih i izvršnih voditeljica raznih političkih aktivnosti (predsjednička kampanja predsjednika Ive Josipo-vića, stranačka tajnica premijera, urednica PRESS-klippinga seniora…)

– iz raznih razloga, a ponajviše zbog vlastitih uvjerenja, u valu masovnih iseljavanja, godine 2017. napušta Republiku Hrvatsku, otkada živi u Berlinu