suradnja u pripremanju i pisanje teksta za javnu uporabu, uređenje, lektura i korektura

PRIJELOM i DESIGN  OVITAKA KNJIGA, PLAKATA, AFISHA…